woensdag 27 maart 2013

De stille week van dag tot dag

De Stille Week van dag tot dag om bewust te zijn van wat er zich afspeelde tijdens de laatste dagen van Jezus voor Pasen. De beschrijving van de dagen heb ik niet zelf geschreven, alleen wat aangepast met kleurtjes, die de rode draad in de week van Jezus aangeven (dus voor als je 't wel wilt lezen, maar niet zo veel tijd hebt om alles te lezen). Ik vind het een mooi overzicht en wilde dat daarom graag hier met jullie delen. Hopelijk begint de 'stille week' voor jou dan ook meer te leven!

Een kort overzicht:

Zondag: Palmpasen

Het is zes dagen voor Pesach en veel Joden gaan naar Jeruzalem. Jezus kondigt voor de derde keer zijn lijden, sterven en opstanding aan, en gaat ook onderweg.

Dan volgt de intocht in Jeruzalem, een van de weinige plaatsen in de Evangeliën waar Jezus' glorie op aarde erkend wordt.

Zondagavond verlaat Jezus Jeruzalem om te overnachten in Betanië, vermoedelijk bij zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus, die Hij kort ervoor opwekte uit de dood.

Matt. 20:17 – 21:17 | Marc. 10:32 – 11:11 | Luc. 18:31 – 19: 46 | Joh. 12:12-19

Maandag

De volgende ochtend gaat Jezus terug naar de tempel. Jezus is overdag in de tempel om te onderwijzen over zijn koninkrijk. De nachten brengt Hij buiten de stad door. De overpriesters en schriftgeleerden willen Jezus gevangennemen en ombrengen, maar ze durven dit niet, omdat het volk in Hem een profeet ziet. Ze stellen Jezus' gezag aan de kaak en stellen strikvragen. Als Jezus aan het eind van de dag het tempelplein verlaat, vertelt Hij zijn discipelen over de toekomst. Hij neemt hen mee naar de Olijfberg en vertelt hen over de laatste dingen en zijn wederkomst. Dit lijkt één lange rede te zijn, maar het is aannemelijk dat Jezus zowel maandagavond als dinsdagavond de tijd neemt om met zijn discipelen hierover door te praten.

Matt. 21:18 – 24:2 | Marc. 11:12 – 13:2 | Luc. 19:47 – 21:4

Dinsdag

's Ochtends vroeg komen de mensen al naar de tempel om naar Jezus te luisteren, en inderdaad komt Hij opnieuw om te onderwijzen. De overpriesters en schriftgeleerden zien het met lede ogen aan en zinnen op een manier om Jezus te kunnen aanpakken - de spanning loopt op. Jezus kondigt opnieuw zijn dood aan en zegt dat Hij doodsbang is, maar ook dat Hij juist hiervoor is gekomen. Dan klinkt Gods stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen' (Johannes 12,28) . Sommige mensen denken dat ze een engel hoorden spreken, anderen doen het af als onweer. 's Avonds gaat Jezus opnieuw naar de Olijfberg om er de nacht door te brengen. Met zijn discipelen praat Hij over zijn wederkomst.

Matt. 24:3 – 26:5 | Marc. 13:3 – 13:36 | Luc. 21:5 – 36 | Joh. 12:20-36

Woensdag

De overpriesters en de oudsten van het volk komen bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beramen ze een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus 's avonds opnieuw naar Betanië gaat, naar het huis van Simon de melaatse, om er maaltijd te houden. Daar zalft Maria, de zus van Martha en Lazarus, Hem met kostbare nardusmirre (Johannes plaatst deze gebeurtenis enkele dagen eerder, vlak voor de intocht in Jeruzalem, en noemt ook haar naam, Joh. 12:1-11). Daarop gaat Judas verbolgen naar de hogepriesters. Vanaf dit moment zint Judas op een gunstig moment om Jezus uit te leveren.

Matt. 26:6 – 26:17 | Marc. 14:1 - 11 | Luc. 22:1 – 6

Witte Donderdag

Het is de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden en de discipelen treffen voorbereidingen om op een veilige plek in de stad het pesachmaal te kunnen houden. Als de avond is gevallen, houden ze maaltijd en Jezus stelt het heilig avondmaal in: doet dit tot mijn gedachtenis. Johannes vertelt uitvoerig over de voetwassing en over alles wat Jezus, wetende dat zijn ure gekomen is, nog met zijn leerlingen bespreekt. Jezus bidt het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17). Na de maaltijd zingen ze lofliederen met elkaar en daarna gaan ze terug naar de Olijfberg, naar de hof Getsemane, waar Jezus hun vraagt met Hem te waken. Jezus wordt 's nachts gearresteerd en meegevoerd, eerst naar de hogepriester Annas, dan naar het paleis van Kajafas, waar de overpriesters proberen een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen om Hem ter dood te kunnen laten brengen. Hij wordt bespuwd en geslagen. Petrus, die heimelijk volgt tot op de binnenplaats van het paleis, loochent Hem (de haan kraaide drie maal).

Matt. 26:17 – 75 | Marc. 14:12 – 72 | Luc. 22:7 – 65 | Joh. 13:1 – 18:27

Goede Vrijdag

In alle vroegte komen alle hogepriesters en oudsten en het hele Sanhedrin bijeen en zij besluiten Jezus ter dood te brengen. Geboeid leveren zij hem over aan Pilatus, de prefect. Daarop krijgt Judas berouw, brengt de zilverstukken terug naar de hogepriesters en verhangt zich. Lucas meldt dat de prefect Jezus naar Herodes laat brengen, die Hem met een spottend pronkgewaad weer terugstuurt naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, maar het volk verkiest Barabbas. Dan geeft Pilatus Hem over om te worden gegeseld. De Romeinse soldaten nemen Jezus mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw en verzamelen de hele cohort om Hem heen. Ze kleden Jezus uit en geselen Hem, doen Hem een scharlakenrode mantel om en zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Ze bespotten Hem en slaan Hem op het hoofd. Pilatus toont de gegeselde Jezus aan het volk, dat blijft roepen om zijn kruisiging en Pilatus geeft toe. Buiten het gerechtsgebouw wordt Simon van Cyrene gedwongen om Jezus te helpen het kruis te dragen. Het is in het derde uur, tussen acht en negen 's ochtends, dat Jezus op Golgota wordt gekruisigd. Om twaalf uur valt er een duisternis over het hele land, tot drie uur 's middags. Dan sterft Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven tot onder, de aarde beeft en rotsen splijten. Na het vallen van de avond gaat Josef van Arimatea naar Pilatus en krijgt toestemming het lichaam te begraven, in een rotsgraf vlakbij Golgota.

Matt. 27:1 - 61 | Marc. 15:1 - 47 | Luc. 22:66 – 23:56 | Joh. 18:28 – 19:42

Stille Zaterdag

Het is sabbat. Verslagen en bang zijn de overgebleven elf leerlingen van Jezus bij elkaar en houden zich schuil.

Paaszondag

Voor dag en dauw gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam te verzorgen. Engelen verschijnen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden?' Jezus is opgestaan! Jezus verschijnt aan Maria van Magdala. Als de vrouwen het aan de elf leerlingen vertellen - die met gesloten deuren bij elkaar schuilen, bang om ook opgepakt te worden - stuiten ze op ongeloof. Lucas vertelt dat ze wel gaan kijken bij het graf. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan de twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs en breekt met hen het brood. De twee leerlingen haasten zich terug naar de elf discipelen, die ook aan het eten zijn. Terwijl ze nog vertellen, verschijnt Jezus in hun midden. Opnieuw belooft Hij hun de Heilige Geest. 'Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.''

Matt. 28:1 – 15 | Marc. 16:1 – 13 | Luc. 24:1 – 53 | Joh. 20 1-23

Naar Hemelvaart en Pinksteren

Hierna verschijnt Jezus gedurende veertig dagen en onderwijst zijn discipelen over het koninkrijk van God, en Hij belooft de Heilige Geest. Daarna wordt Hij voor hun ogen vanaf de Olijfberg opgenomen in de hemel. Zoals Jezus hun geboden heeft, blijven ze in een bovenvertrek in Jeruzalem, met andere volgelingen en de vrouwen, vurig en eensgezind biddend, in verwachting van de Heilige Geest. Na tien dagen van gebed wordt 's ochtends vroeg de Heilige Geest uitgestort – het is Pinksteren!

Johannes 20: 24- 21:25 | Handelingen 1:1 – 2:47

Aansluitend een mooi lied over Jezus in gesprek met zijn Vader in de Hof van Getsemane.Bron: CVKoers maart 2005 ( hoofdredacteur Ronald Westerbeek (2005-2011)

4 opmerkingen:

 1. Dat is een mooi overzicht van de Stille week Tineke, dank je voor het delen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi zeg, zo'n week van voorbereiding op het Pasen. Je hebt er een duidelijk voerzicht van gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een prachtig overzicht van deze stille week. Het is mooi om te zien dat er zoveel blogs zijn in deze periode die hierbij stilstaan. Een boodschap van hoop in een wereld die breekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi zo van dag tot dag in deze stille week.
  Prachtig lied!

  BeantwoordenVerwijderen