vrijdag 4 maart 2011

100 (en meer) namen van Jezus

Wanneer je de namen van Jezus noemt, voel je jezelf dan niet klein? Als ik al zijn namen opnoem, voel ik hoe groot en machtig Hij is. Hoe klein en nietig ik ben... mijn naam is alleen maar... Tineke- mens. Maar dat wil niet zeggen dat ik min ben en onwaardig. Wij zijn immers geschapen naar het beeld van God. Kun je dan ook voelen hoeveel God van jou en mij houd? Hoeveel waarde God hecht aan de mens?


1.       Advocaat- 1 Johannes 2:1
2.       Alfa en Omega- Openbaring 1:8; 22:13
3.       Almachtige- Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
4.       Amen- Openbaring 3:14
5.       Apostel van ons geloof- Hebreeën 3:1
6.       Beeld van God- 2 Korintiërs 4:4
7.       Begin en het Einde- Openbaring 22:13
8.       Begin van Gods schepping- Openbaring 3:14
9.       Bemiddelaar tussen God en mensen- 1 Timoteüs 2:5
10.   Bemiddelaar van een nieuw verbond- Hebreeën 9:15
11.   Bereider van redding- Hebreeën 2:10
12.   Betrouwbare Getuige- Openbaring 1:5
13.   Bron van eeuwige redding- Hebreeën 5:9
14.   Brood dat leven geeft- Johannes 6:35; 6:48
15.   Brood van God- Johannes 6:33
16.   Christus- 1 Johannes 2:22
17.   De HEER is onze gerechtigheid- Jeremia 23:6
18.   De Opstanding en het Leven- Johannes 11:25
19.   De rechtvaardige- Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
20.   De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen- Handelingen 4:11
21.   Deur- Johannes 10:9
22.   Die leeft- Openbaring 1:18
23.   Eerste en Laatste- Openbaring 1:17; 2:8; 22:1
24.   Eerstgeborene uit de doden- Openbaring 1:5
25.   Eeuwige Leven- 1 Johannes 1:2; 5:20
26.   Eeuwige Vader- Jesaja 9:5
27.   Enige Erfgenaam- Hebreeën 1:2
28.   Enige Zoon- Johannes 1:18
29.   Enige Zoon van God- 1 Johannes 4:9
30.   God- Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5; 2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; enz
31.   Goddelijke held- Jesaja 9:5
32.   Gods kracht- 1 Korintiërs 1:24
33.   Gods wijsheid- 1 Korintiërs 1:24
34.   Goede Herder- Johannes 10:11,14
35.   Grondlegger en voltooier van ons geloof- Hebreeën 12:2
36.   Grote Herder- Hebreeën 13:20
37.   Grote Hogepriester- Hebreeën 4:14
38.   Heer- 2 Petrus 2:20
39.   Heer die deelt in Gods luister- 1 Korintiërs 2:8
40.   Heer van alle mensen- Handelingen 10:36
41.   HEER van de hemelse machten- Jesaja 9:5
42.   Heerser over de vorsten van de aarde- Openbaring 1:5
43.   Heilig en Betrouwbaar- Openbaring 3:7
44.   Heilige- handelingen 3:14
45.   Hemels mens- 1 Korintiërs 15:48
46.   Hoeksteen- Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
47.   Hogepriester- Hebreeën 2:17
48.   Hoofd van de Kerk- Efeze 1:22; 4:15; 5:23
49.   Hoogste Heer en koning- 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
50.   Hoogste herder- 1 Petrus 5:4
51.   Hoop- 1 Timoteüs 1:1
52.   Hoop op goddelijke luister- Kolossenzen 1:27
53.   Hoorn van Heil- Lukas 1:69
54.   Ik Ben- Johannes 8:58
55.   Koning der eeuwen- 1 Timoteüs 1:17
56.   Koning der koningen- 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
57.   Koning van de Joden- Matteüs 27:11
58.   Koning van Israël- Johannes 1:49
59.   Kostbare hoeksteen- 1 Petrus 2:6
60.   Laatste Adam- 1 Korintiërs 15:45
61.   Lam- Openbaring 13:8
62.   Lam van God- Johannes 1:29
63.   Lam zonder smet of gebrek- 1 Petrus 1:19
64.   Leeuw uit de stam Juda- Openbaring 5:5
65.   Leven- Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4
66.   Levende steen- 1 Petrus 2:4
67.   Licht van de wereld- Johannes 8:12
68.   Mensenzoon- Matteüs 8:20
69.   Ons Pesachlam- 1 Korintiërs 5:7
70.   Onze bescherming- 2 Tessalonicenzen 3:3
71.   Onze echtgenoot- 2 Korintiërs 11:2
72.   Onze grote God en Heiland- Titus 2:13
73.   Onze heiligmaking- 1 Korintiërs 1:30
74.   Onze rechtvaardigheid- 1 Korintiërs 1:30
75.   Onze verlossing- 1 Korintiërs 1:30
76.   Onze wijsheid- 1 Korintiërs 1:30
77.   Profeet- Handelingen 3:22
78.   Rechtmatige telg- Jeremia 23:5
79.   Redder- Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20
80.   Redder / Verlosser- Romeinen 11:26
81.   Rots- 1 Korintiërs 10:4
82.   Schepper- Johannes 1:3
83.   Stralende Morgenster- Openbaring 22:16
84.   Telg van David- Openbaring 5:5; 22:16
85.   Trouw en Betrouwbaar- Openbaring 19:11
86.   Trouwe en betrouwbare Getuige- Openbaring 3:14
87.   Uiterste Hoeksteen- Efeze 2:20
88.   Verheven en enige heerser- 1 Timoteüs 6:15
89.   Verzoening voor onze zonden- 1 Johannes 2:2
90.   Vorst van de volken- Openbaring 15:3
91.   Vorst van het leven- Handelingen 3:15
92.   Vredevorst- Jesaja 9:5
93.   Waarheid- Johannes 1:14; 14:6
94.   Ware brood uit de hemel- Johannes 6:32
95.   Ware licht dat ieder mens verlicht- Johannes 1:9
96.   Ware wijnstok- Johannes 15:1
97.   Weg Johannes- 14:6
98.   Wijsheid van God- 1 Korintiërs 1:24
99.   Wonderbare raadsman- Jesaja 9:5
100.  Woord- Johannes 1:1
101.  Woord van God- Openbaring 19:13
102.   Zoon van David- Lukas 18:39
103.  Zoon van de Allerhoogste- Lukas 1:32
104.   Zoon van God- Johannes 1:49; Hebreeën 4:14
Nog even dit: Mocht je het jammer vinden dat je de namen van Jezus straks niet meer weet, dan kun je ook een poster bestellen. Bij (bijna) elke christelijke boekenwinkel (ook online) zijn er verschillende posters te koop / te bestellen. Zoals deze bijvoorbeeld:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten